ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
BOLOGNA Bilgi Sistemi
   
  • Kurumsal Bilgiler
  • Akademik Birimler
  • Öğrenciler İçin Genel Bilgi

 
 
Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
6İİF304SİSTEMATİK KELAM II2+004
 
Dersin Dili  %30 Arapça
Dersin Düzeyi  Lisans
Bölümü / Programı  İSLAMİ İLİMLER(%30 ARP)
Öğrenim Türü  Örgün Öğretim
Dersin Türü  Zorunlu
Dersin Amacı  Öğrencilere Kur’an’ın aklî bir yorumu olan Kelam ilminin sistematik konularını kavratmaktır. Bu konular arasında, bilgi, imanla ilgili meseleler, büyük günah meselesi, tövbe, zat/sıfat ilişkisi, Allah’ın görülmesi, kader ve kaza, kulların fiilleri, hidayet ve dalâlet, iyiliği emir ve kötülükten sakındırma gibi konular sayılabilir.
Dersin İçeriği  Veri toplama, veriler üzerinde tartışma, mukayese yapma, çıkarsama ve analiz yoluyla yeni bilgilere ulaşma....
Ön Koşulları  
Dersin Koordinatörü  
Dersi Verenler  Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Demir ybu.edu.tr/abdemir/ abdemir@ybu.edu.tr
Dersin Yardımcıları  
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar  Wolfson, A. Austryn, Kelam Felsefeleri, çev. Vecdi Akyüz, İstanbul, 2002.
Kelam, Editör. Ş. Ali Düzgün, Grafiker Yayınları Ankara 2012.
 Metin Özdemir, İslam Düşüncesinde Kötülük Problemi, İstanbul, 2001. Şerafettin Gölcük, Kelam Açısından İnsan ve Fiilleri, İstanbul, 1979. Şerafeddin Gölcük-Süleyman Toprak, Kelam, Konya, 1986. Wolfson, A. Austryn, Kelam Felsefeleri, çev. Vecdi Akyüz, İstanbul, 2002. Ebu’l-Vefa Taftazanî, Ana Konularıyla Kelam, çev. Ş. Gölcük, Konya, 2000. Cihat Tunç, Sistematik Kelam, Kayseri, 1994. Kelam, Editör. Ş. Ali Düzgün, Grafiker Yayınları Ankara 2012. Hasan Mahmud Şafii, el-Medhal ila diraseti ilmi’l-Kelam, Kahire 1991
 
 
 

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %20
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %5
Sağlık Bilimleri %5
Alan Bilgisi %70
 
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı %
Ara Sınav %
Kısa Sınav %
Ödev %
Devam %
Uygulama %
Proje %
Yarıyıl Sonu Sınavı %
Toplam : 2 %100
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Ara Sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü     124  AKTS Kredisi : 4
Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 İslâm’ın temel ilkeleri hakkında derinlikli ve detaylı bilgi sahibi olma.
2 İtikâdî alanda doğru ve yanlış anlayışlar arasında ayırım yapabilme.
3 İtikâdî hükümlerin diğer dinî hükümlerle bağını ortaya koyabilme.
4 Teolojik problemleri analiz edebilme.
5 Farklı teolojik yaklaşımları kavrayabilme.
6 Farklı teolojik yaklaşımları birbirleriyle sentezleyebilme.
7 İtikâdî konular hakkında ileri teolojik tartışmalar yapabilme.
8 Allah-insan ilişkisi üzerinde özgün yaklaşımlar geliştirebilme.
9 Klâsik teoloji kaynaklarını analiz edebilme.
10 Günümüzdeki itikâdî problemlere çözümler üretebilme.

Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Arapça bir metinden din ve akide kavramları.
2 Nübüvvetin gerekliliği.
3 Nübüvvet karşıtı düşünceler ve akımlar.
4 Peygamberlerin sıfatları.
5 Kuran'da peygamberler.
6 Olağanüstü olaylar ve mucize.
7 Hz. Peygamber'in mucizeleri.
8 Kutsal kitaplar
9 Melekler ve diğer görünmeyen varlıklar.
10 Kıyamet ve kıyamet alametleri.
11 Yeniden yaratmanın mahiyeti.
12 Ahiret ahvali. Ahirete imanın gerekliliği, Ahiretin varlığının imkanı, Ahiretin varlığının akli ve naklî delilleri, ahirete imanın insan üzerindeki olumlu etkileri.
13 Cennet ve cehennem. Cehennem azabının ebediliği üzerindeki tartışmalar, ahiret hayatının ruhani mi yoksa cismani mi olduğu hakkındaki iddiaların kritiği.
14 Rüyetullah.

Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
Ö1 4
Ö2 4
Ö3 4
Ö4 5
Ö5 5 5 5
Ö6 4
Ö7 3
Ö8 5 5 5
Ö9 5 5
Ö10 5
               
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi Dumlupınar Mahallesi Esenboğa/Ankara
 Copyright ©Proliz Yazılım