ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
BOLOGNA Bilgi Sistemi
   
  • Kurumsal Bilgiler
  • Akademik Birimler
  • Öğrenciler İçin Genel Bilgi

 
 
Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
2TİB514ÇAĞDAŞ KELAM METİNLERİ 3+0010
 
Dersin Dili  Türkçe
Dersin Düzeyi  Yüksek Lisans
Bölümü / Programı  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEZLİ YL(TR)
Öğrenim Türü  Örgün Öğretim
Dersin Türü  Seçmeli
Dersin Amacı  Çağdaş Arapça metinlerle öğrencinin kelam konularını kavramasını sağlamak.
Dersin İçeriği  Kelam alanındaki yeni eğilim ve akımların üslubu, metodolojisi ve amaçları.
Ön Koşulları  
Dersin Koordinatörü  
Dersi Verenler  Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Demir ybu.edu.tr/abdemir/ abdemir@ybu.edu.tr
Dersin Yardımcıları  
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar  Sırrı Girîdî, Nakdül'l-kelâm fî akâidi'l-İsslâm, (Sekizinci Mebhas: Akıl; Dokuzuncu Mebhas: İlm-i Zarûrî), Kostantiniyye, 1302.
Tâhâ Abdurrahman, Fî usûli'l-hivâr ve tecdîdi ilmi'l-kelâm, (el-Faslü'l-evvel: el-Hitâb ve merâtibu'l-hivâriyye: el-Hivâr, ve'l-muhâvera, ve't-tehâvur), Rabat 2000.
Huseyin el-Cisr, er-Risâletü’l-Hamidiyye, Trablus/Lübnan.
İrfan Abdulhamid, Dirasat fi’l-firak ve’l-akâidi’l-İslamiyye, Beyrut 1984.
Muhammed Said el-Buti, el-Akîdetü’l-İslamiyye ve’l-fikrü’l-muasır, Dımaşk, 1989.
Muhammed Said el-Butî, Kübra’l-yakiniyyâti’l-kevniyye, Dımaşk, 1989.
 Mahmûd eş-Şafiî, el-Medhal ila diraseti ilmi’l-kelam, Kahire 1991.
 
 
 

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %10
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %90
 
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı %
Ara Sınav %
Kısa Sınav %
Ödev %
Devam %
Uygulama %
Proje %
Yarıyıl Sonu Sınavı %
Toplam : 2 %100
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Ara Sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü     2112  AKTS Kredisi : 70
Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Çağdaş kelam konularını açıklar
2 Çağdaş kelam metinleri okuma yeteneği kazanır
3 Çağdaş kelam metinlerini analiz eder
4 Klasik kelam metinleri ile çağdaş metinlerini karşılaştırır.
5 Çağdaş Arap dünyasında kelam konusundaki gelişmeleri takip eder.
6 Kelam konularını çağdaş Arapça ile sunma beceresi kazanır

Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Kelam ilminin oluşum tarihi ile ilgili çağdaş metin okuması
2 Kelamın gelişimini anlatan çağdaş metin okuması.
3 Kelam mezheplerinin oluşmasını anlatan metin okuması.
4 Mu’tezile kelamını anlatan metin.
5 Eş’arî kelamını anlatan metin.
6 Matüridi kelamını anlatan metin.
7 Yeni İlm-i Kelam dönemini anlatan metin.
8 Kelamın temel ilkelerini anlatan metin.
9 Allah’ın varlığı birliği ve sıfatları ile ilgili metin.
10 Kader konusu ile ilgili metin.
11 Peygamberlik konusunu ele alan metin.
12 İlahî kitapları konu alan metin
13 Ahiret konularını işleyen metin.
14 Günümüzdeki itikadî problemlerle ilgili bir metin.

Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
Ö1 5
Ö2 4
Ö3 4
Ö4 5 5
Ö5 4
Ö6 5
        
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi Dumlupınar Mahallesi Esenboğa/Ankara
 Copyright ©Proliz Yazılım