ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
BOLOGNA Bilgi Sistemi
   
  • Kurumsal Bilgiler
  • Akademik Birimler
  • Öğrenciler İçin Genel Bilgi

 
 
Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
1TİB537KADER MESELESİ BAĞLAMINDA ALLAH-İNSAN İLİŞKİSİ3+0010
 
Dersin Dili  Türkçe
Dersin Düzeyi  Yüksek Lisans
Bölümü / Programı  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEZLİ YL(TR)
Öğrenim Türü  Örgün Öğretim
Dersin Türü  Seçmeli
Dersin Amacı  Öğrencilere, İslam düşünce tarihinde "Kaza ve Kader" konusunda orta çıkan görüşleri analiz etme yeteneği kazandırmak.
Dersin İçeriği  Kelâm Düşüncesinde İnsanın Tartışıldığı Bağlam. Geliştirilen İnsan Tanımları ve İnsanın Mahiyeti Üzerine Tartışmalar. İnsanın Fiillerinin Oluşumu ve Kader Meselesi.
Ön Koşulları  
Dersin Koordinatörü  
Dersi Verenler  Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Demir ybu.edu.tr/abdemir/ abdemir@ybu.edu.tr
Dersin Yardımcıları  
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar  Güler, İlhami. "Allah-İnsan İlişkisinin Ahlâkî Boyutu (Allah’ın “Kulları” Mıyız?)." İslâmî Araştırmalar 5, no. 3 (1991): 194-207.
Coşkun, İbrahim. "Mâtüridî Düşüncede Allah-İnsan İlişkisi." Hikmet Yurdu 2, no. 4 (İmam Mâtüridî ve Mâtüridîlik Özel Sayısı) (2009): 17-46.
Bağcı, H. Musa. "el-Buharî’nin Kader Konusunda Mu’tezile İle Münakaşaları." Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 46, no. 1 (2005): 21-42.
Nesefî, Ebü’l-Muîn Meymûn b. Muhammed. Tebsıratü’l-edille. nşr. I (nşr. Hüseyin Atay) - II (nşr. Hüseyin Atay - Şaban Ali Düzgün), Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2003-2004.
Özdemir, Metin. Allah’ın Bilgisinin Ezelîliği ve İnsan Hürriyeti. İstanbul: İz Yay., 2003.
Yavuz, Yusuf Şevki. "Kader". Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. c. 24: 58-63. Ankara: TDV Yay., 2001.
Çelebi, İlyas, ed. İnsan İradesi ve Kudret-i İlahiyye Bağlamında Kader Mes’elesi, 12-13 Aralık 2009. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2011.
İslamoğlu, Mustafa. Hasan el-Basri’nin Kader Risalesi ve Şerhi. İstanbul : Düşün Yayıncılık, 2012.
Keskin, Halife. İslam Düşüncesinde Kader ve Kaza. İstanbul : Beyan Yay., 1997.
Yazıcıoğlu, Mustafa Sait. Matüridi ve Nesefi`ye Göre İnsan Hürriyeti Kavramı. Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1992.
Watt, William Montgomery. İslamın İlk Dönemlerinde Hür İrade ve Kader. trc. Arif Aytekin. İstanbul : Bereket Yayınları, 2011.
Aydın, Ömer. Kur’ân Işığında Kader ve Özgürlük. İstanbul: Beyan Yayınları, 1998.
Taşcı, Özcan. İlk Kelam Risalelerine Göre Kader ve İnsanın Sorumluluğu. İstanbul: İz Yayıncılık, 2009.
Mert, Muhit. Kaza-kader Dairesinde Rızık ve İktisadi Hayat. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doktora tezi, 1994.
 
 
 
 

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %30
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %5
Sağlık Bilimleri %5
Alan Bilgisi %60
 
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı %
Ara Sınav %
Kısa Sınav %
Ödev %
Devam %
Uygulama %
Proje %
Yarıyıl Sonu Sınavı %
Toplam : 2 %100
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Ara Sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü     286  AKTS Kredisi : 10
Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 İslamın klasik dönemindeki insan tasavvuru ile ilgili kavramları tanır.
2 İnsan görüşü hakkındaki ekolleri ve bu ekollerin sahip oldukları görüşleri bilir.
3 Klasik dönem ile günümüz toplumları arasında insan anlayışı açısından karşılaştırma yapma imkanı bulur.
4 Kelamda evren ve insan alanıyla ilgili projelere katkıda bulunabilir.
5 İlgili kaynakları orijinal dilde yetkin düzeyde kullanabilir.
6 Toplumun inanç problemleri sahasında, yeni yorumlar geliştirebilir.
7 Günümüz İslam dünyasındaki inanç ayrılıklarının mahiyetini, geçmişle karşılaştırarak kavrayabilir.

Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Kelâm Düşüncesinde İnsanın Tartışıldığı Bağlam Yavuz, Yusuf Şevki. "Kader". Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. c. 24: 58-63. Ankara: TDV Yay., 2001.
2 Kelâm Düşüncesinde İnsanın Tartışıldığı Bağlam Güler, İlhami. "Allah-İnsan İlişkisinin Ahlâkî Boyutu (Allah’ın “Kulları” Mıyız?)." İslâmî Araştırmalar 5, no. 3 (1991): 194-207.
3 Geliştirilen İnsan Tanımları ve İnsanın Mahiyeti Üzerine Tartışmalar Bağcı, H. Musa. "el-Buharî’nin Kader Konusunda Mu’tezile İle Münakaşaları." Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 46, no. 1 (2005): 21-42.
4 Geliştirilen İnsan Tanımları ve İnsanın Mahiyeti Üzerine Tartışmalar Çelebi, İlyas, ed. İnsan İradesi ve Kudret-i İlahiyye Bağlamında Kader Mes’elesi, 12-13 Aralık 2009. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2011.
5 İnsanın Fiillerinin Oluşumu ve Kader Meselesi (Mutezile) Özdemir, Metin. Allah’ın Bilgisinin Ezelîliği ve İnsan Hürriyeti. İstanbul: İz Yay., 2003.
6 İnsanın Fiillerinin Oluşumu ve Kader Meselesi (Cebriyye) İslamoğlu, Mustafa. Hasan el-Basri’nin Kader Risalesi ve Şerhi. İstanbul : Düşün Yayıncılık, 2012.
7 İnsanın Fiillerinin Oluşumu ve Kader Meselesi (Eş'ariyye) Keskin, Halife. İslam Düşüncesinde Kader ve Kaza. İstanbul : Beyan Yay., 1997.
8 İnsanın Fiillerinin Oluşumu ve Kader Meselesi (Matüridiyye) Yazıcıoğlu, Mustafa Sait. Matüridi ve Nesefi'ye Göre İnsan Hürriyeti Kavramı. Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1992.
9 İnsanın Özgürlüğü ve Kader Watt, William Montgomery. İslamın İlk Dönemlerinde Hür İrade ve Kader. trc. Arif Aytekin. İstanbul : Bereket Yayınları, 2011.
10 İnsanın Özgürlüğü ve Kader Aydın, Ömer. Kur’ân Işığında Kader ve Özgürlük. İstanbul: Beyan Yayınları, 1998.
11 Allah insan ilişkisinin aşamaları Taşcı, Özcan. İlk Kelam Risalelerine Göre Kader ve İnsanın Sorumluluğu. İstanbul: İz Yayıncılık, 2009.
12 Allah insan ilişkisinin aşamaları Mert, Muhit. Kaza-kader Dairesinde Rızık ve İktisadi Hayat. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doktora tezi, 1994.
13 Ebu'l-Muîn en-Nesefî'de Allah-insan ilişkisi Yazıcıoğlu, Mustafa Sait. Matüridi ve Nesefi'ye Göre İnsan Hürriyeti Kavramı. Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1992.
14 Matüridi'de Allah-insan ilişkisi Coşkun, İbrahim. "Mâtüridî Düşüncede Allah-İnsan İlişkisi." Hikmet Yurdu 2, no. 4 (İmam Mâtüridî ve Mâtüridîlik Özel Sayısı) (2009): 17-46.

Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
Ö1 5
Ö2 4
Ö3 5
Ö4 4
Ö5 5
Ö6 3
Ö7 5
        
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi Dumlupınar Mahallesi Esenboğa/Ankara
 Copyright ©Proliz Yazılım