ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
BOLOGNA Bilgi Sistemi
   
  • Kurumsal Bilgiler
  • Akademik Birimler
  • Öğrenciler İçin Genel Bilgi

 
 
Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
4İİF214KELAM TARİHİ2+003
 
Dersin Dili  %30 Arapça
Dersin Düzeyi  Lisans
Bölümü / Programı  İSLAMİ İLİMLER(%30 ARP)
Öğrenim Türü  Örgün Öğretim
Dersin Türü  Zorunlu
Dersin Amacı  Kelam Tarihi’nin başlangıcından günümüze kadar geçirmiş olduğu önemli merhaleleri, her merhaleyi diğerinden ayıran özelliklere ve gelişmelere genel olarak değinmek suretiyle sunmak; kelamî araştırma çerçevesinde ortaya çıkmış olan önemli fikri yönelişlere ve fırkalara, bunların tutum ve görüşlerindeki gelişmelere ve kelam ilminden ne ölçüde etkilendiklerine kısmen bir ışık tutmaktır. Böylece öğrencilere Kelam İlmi’nin tarihsel süreci ve onun en belirgin özellik ve işaretleri konusunda bir fikir verilmiş olacaktır.
Dersin İçeriği  Veri toplama, veriler üzerinde tartışma, çıkarsama, analiz ve mukayese yoluyla yeni fikirlere ulaşma
Ön Koşulları  
Dersin Koordinatörü  
Dersi Verenler  Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Demir ybu.edu.tr/abdemir/ abdemir@ybu.edu.tr
Dersin Yardımcıları  
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar  Bekir Topaloğlu, Kelam İlmi-Giriş, İstanbul, 1979.
U. Murat Kılavız-A.Saim Kılavuz, Kelama Giriş, , İSAM Yay., İstanbul 2010.
A.Saim Kılavuz, Ana Hatları İle İslam Akaidi ve Kelama Giriş, Ensar Yay., İstanbul 1987.
Şerafeddin Gölcük, Kelam Tarihi, Esra Yay., Konya 1992.
Şerafettin Gölcük-Süleyman Toprak, Kelam, Konya, 1987
Cihat Tunç, Kelam İlminin Tarihçesi ve İlk Kelam Okulları, Kayseri, 2001.
Karadaş, Cağfer. Kelâma Giriş. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2013.
 Şerafettin Gölcük, Kelam Tarihi, Konya, 1992. Karadaş, Cağfer. Kelâma Giriş. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2013.
 
 
 

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %10
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %90
 
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı %
Ara Sınav %
Kısa Sınav %
Ödev %
Devam %
Uygulama %
Proje %
Yarıyıl Sonu Sınavı %
Toplam : 2 %100
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Ara Sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü     93  AKTS Kredisi : 3
Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Öğrenci, Kelâm ilminin İslâm düşünce sistematiği ve tarihi içerisindeki yeri hakkında bilgi sahibi olur.
2 Kelâm’ın tarih içerisinde üstlendiği işlev ve ortaya koyduğu yöntem hakkında yorum yapabilir.
3 Kelâm’ın temel kavramlarını ve terimlerini doğru ve yerinde kullanma becerisi kazanır.
4 Kelâm’ın önemli şahsiyetlerini ve görüşlerini mukayeseli olarak öğrenir.
5 Klâsik Kelâm literatürünü dönemsel özellikleri bağlamında tanır ve analiz kabiliyeti kazanır.
6 Kelâm ekollerini inceleme ve araştırma esnasında objektif, eleştirel ve bütüncül düşünme yeteneği kazanır.
7 Kelâm düşüncesinin oluşturduğu tarihî birikimin günümüz açısından kritiğini yapabilme yeteneği kazanır.
8 Modern Batı düşüncesinin etkisiyle gelişen yeni ilm-i kelâm hareketi hakkında bilgi sahibi olur.
9 İnanç değerleri açısından yaşadığı topluma uygun tutum ve davranış gösterme kabiliyetini geliştirir.
10 Kelami konularda bilimsel araştırma yeteneği kazanır.

Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Kelam İlminin Tanımı, Amacı, Gayesi, Önemi ve Aldığı İsimler Kelamın başlagıcı, ilk merhalenin özellikleri ve arka planı Ali Sami en-Neşşâr, İslâm’da Felsefi Düşüncenin Doğuşu, çeviren: Osman Tunç, İstanbul 1999, I-II. Bağdâdî, Mezhepler Arasındaki Farklar, çeviren: E. Ruhi Fığlalı, Ankara 1991. Bekir Topaloğlu, Kelam İlmi, İstanbul 1985. Cemalettin Erdemci, Kelam İlmine Giriş, İstanbul 2009. Ebû’l-Hasen el-Eş’arî, İlk Dönem İslam Mezhepleri (Makâlâtü’l-İslâmiyyîn), çevirmenler: Mehmet Dalkılıç, Ömer Aydın, İstanbul 2005. M.Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, çeviren: E. Ruhi Fığlalı, Ankara 1981. Şehristani, İslam Mezhepleri, tercüme: Mustafa Öz, İstanbul 2005. Şehristânî, Nihâyetü’l-İkdâm, Yayımlayan: A. Guillaume, Oxford 1934. Şerafeddin Gölcük, Kelâm Tarihi, İstanbul 1998.
2 Kelam İlmi’nin Tarihine Genel Bir Bakış (Geçirdiği Evreler) Kelam İlmi'nin Evreleri, her evreyi diğerinden ayıran özellikler Ali Sami en-Neşşâr, İslâm’da Felsefi Düşüncenin Doğuşu, çeviren: Osman Tunç, İstanbul 1999, I-II. Bağdâdî, Mezhepler Arasındaki Farklar, çeviren: E. Ruhi Fığlalı, Ankara 1991. Bekir Topaloğlu, Kelam İlmi, İstanbul 1985. Cemalettin Erdemci, Kelam İlmine Giriş, İstanbul 2009. Ebû’l-Hasen el-Eş’arî, İlk Dönem İslam Mezhepleri (Makâlâtü’l-İslâmiyyîn), çevirmenler: Mehmet Dalkılıç, Ömer Aydın, İstanbul 2005. M.Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, çeviren: E. Ruhi Fığlalı, Ankara 1981. Şehristani, İslam Mezhepleri, tercüme: Mustafa Öz, İstanbul 2005. Şehristânî, Nihâyetü’l-İkdâm, Yayımlayan: A. Guillaume, Oxford 1934. Şerafeddin Gölcük, Kelâm Tarihi, İstanbul 1998.
3 Ortaya Çıkan İlk Eserler Ve Fırkaların Doğuşu Fırkalarla ilgili eserlerin genel bir tanıtımı Ali Sami en-Neşşâr, İslâm’da Felsefi Düşüncenin Doğuşu, çeviren: Osman Tunç, İstanbul 1999, I-II. Bağdâdî, Mezhepler Arasındaki Farklar, çeviren: E. Ruhi Fığlalı, Ankara 1991. Bekir Topaloğlu, Kelam İlmi, İstanbul 1985. Cemalettin Erdemci, Kelam İlmine Giriş, İstanbul 2009. Ebû’l-Hasen el-Eş’arî, İlk Dönem İslam Mezhepleri (Makâlâtü’l-İslâmiyyîn), çevirmenler: Mehmet Dalkılıç, Ömer Aydın, İstanbul 2005. M.Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, çeviren: E. Ruhi Fığlalı, Ankara 1981. Şehristani, İslam Mezhepleri, tercüme: Mustafa Öz, İstanbul 2005. Şehristânî, Nihâyetü’l-İkdâm, Yayımlayan: A. Guillaume, Oxford 1934. Şerafeddin Gölcük, Kelâm Tarihi, İstanbul 1998.
4 İlk Fırkalar (Hariciyye, Kaderiyye, Mürcie, Selefiyye, Haşeviyye, Cebriyye, Müşebbihe Vb.) İlk fırkaların ortaya çıkış sebepleri ve fikirleri Ali Sami en-Neşşâr, İslâm’da Felsefi Düşüncenin Doğuşu, çeviren: Osman Tunç, İstanbul 1999, I-II. Bağdâdî, Mezhepler Arasındaki Farklar, çeviren: E. Ruhi Fığlalı, Ankara 1991. Bekir Topaloğlu, Kelam İlmi, İstanbul 1985. Cemalettin Erdemci, Kelam İlmine Giriş, İstanbul 2009. Ebû’l-Hasen el-Eş’arî, İlk Dönem İslam Mezhepleri (Makâlâtü’l-İslâmiyyîn), çevirmenler: Mehmet Dalkılıç, Ömer Aydın, İstanbul 2005. M.Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, çeviren: E. Ruhi Fığlalı, Ankara 1981. Şehristani, İslam Mezhepleri, tercüme: Mustafa Öz, İstanbul 2005. Şehristânî, Nihâyetü’l-İkdâm, Yayımlayan: A. Guillaume, Oxford 1934. Şerafeddin Gölcük, Kelâm Tarihi, İstanbul 1998.
5 Eş’ariyye (Doğuşu, Yöntemi, Temel Görüşleri, Gelişimi, Eserleri, Kelam İlmi’ne Katkıları) Eş'ariliğin doğuşuna zemin hazırlayan gelişmeler, ilk temsilcileri, diğer fırkalardan farklı yönleri Ali Sami en-Neşşâr, İslâm’da Felsefi Düşüncenin Doğuşu, çeviren: Osman Tunç, İstanbul 1999, I-II. Bağdâdî, Mezhepler Arasındaki Farklar, çeviren: E. Ruhi Fığlalı, Ankara 1991. Bekir Topaloğlu, Kelam İlmi, İstanbul 1985. Cemalettin Erdemci, Kelam İlmine Giriş, İstanbul 2009. Ebû’l-Hasen el-Eş’arî, İlk Dönem İslam Mezhepleri (Makâlâtü’l-İslâmiyyîn), çevirmenler: Mehmet Dalkılıç, Ömer Aydın, İstanbul 2005. M.Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, çeviren: E. Ruhi Fığlalı, Ankara 1981. Şehristani, İslam Mezhepleri, tercüme: Mustafa Öz, İstanbul 2005. Şehristânî, Nihâyetü’l-İkdâm, Yayımlayan: A. Guillaume, Oxford 1934. Şerafeddin Gölcük, Kelâm Tarihi, İstanbul 1998.
6 Mâtürîdiyye (Doğuşu, Yöntemi, Temel Görüşleri, Gelişimi, Eserleri, Kelam İlmi’ne Katkıları) Eş’ariler İle Matüridiler Arasındaki Farklar Matüridiliği diğer fırkalardan ayıran temel özellikler. Ali Sami en-Neşşâr, İslâm’da Felsefi Düşüncenin Doğuşu, çeviren: Osman Tunç, İstanbul 1999, I-II. Bağdâdî, Mezhepler Arasındaki Farklar, çeviren: E. Ruhi Fığlalı, Ankara 1991. Bekir Topaloğlu, Kelam İlmi, İstanbul 1985. Cemalettin Erdemci, Kelam İlmine Giriş, İstanbul 2009. Ebû’l-Hasen el-Eş’arî, İlk Dönem İslam Mezhepleri (Makâlâtü’l-İslâmiyyîn), çevirmenler: Mehmet Dalkılıç, Ömer Aydın, İstanbul 2005. M.Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, çeviren: E. Ruhi Fığlalı, Ankara 1981. Şehristani, İslam Mezhepleri, tercüme: Mustafa Öz, İstanbul 2005. Şehristânî, Nihâyetü’l-İkdâm, Yayımlayan: A. Guillaume, Oxford 1934. Şerafeddin Gölcük, Kelâm Tarihi, İstanbul 1998.
7 Eş’ariler İle Matüridiler Arasındaki Farklar Her iki ekol arasındaki farklılıkların epistemolojik temelleri Ali Sami en-Neşşâr, İslâm’da Felsefi Düşüncenin Doğuşu, çeviren: Osman Tunç, İstanbul 1999, I-II. Bağdâdî, Mezhepler Arasındaki Farklar, çeviren: E. Ruhi Fığlalı, Ankara 1991. Bekir Topaloğlu, Kelam İlmi, İstanbul 1985. Cemalettin Erdemci, Kelam İlmine Giriş, İstanbul 2009. Ebû’l-Hasen el-Eş’arî, İlk Dönem İslam Mezhepleri (Makâlâtü’l-İslâmiyyîn), çevirmenler: Mehmet Dalkılıç, Ömer Aydın, İstanbul 2005. M.Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, çeviren: E. Ruhi Fığlalı, Ankara 1981. Şehristani, İslam Mezhepleri, tercüme: Mustafa Öz, İstanbul 2005. Şehristânî, Nihâyetü’l-İkdâm, Yayımlayan: A. Guillaume, Oxford 1934. Şerafeddin Gölcük, Kelâm Tarihi, İstanbul 1998.
8 Şi’a (Doğuşu, Yöntemi, Temel Görüşleri, Kaynakları, Gelişimi, Kelam İlmine Katkıları) Şiayı ortaya çıkaran temel faktörler ve onu diğer mezheplerden ayıran temel özellikleri Ali Sami en-Neşşâr, İslâm’da Felsefi Düşüncenin Doğuşu, çeviren: Osman Tunç, İstanbul 1999, I-II. Bağdâdî, Mezhepler Arasındaki Farklar, çeviren: E. Ruhi Fığlalı, Ankara 1991. Bekir Topaloğlu, Kelam İlmi, İstanbul 1985. Cemalettin Erdemci, Kelam İlmine Giriş, İstanbul 2009. Ebû’l-Hasen el-Eş’arî, İlk Dönem İslam Mezhepleri (Makâlâtü’l-İslâmiyyîn), çevirmenler: Mehmet Dalkılıç, Ömer Aydın, İstanbul 2005. M.Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, çeviren: E. Ruhi Fığlalı, Ankara 1981. Şehristani, İslam Mezhepleri, tercüme: Mustafa Öz, İstanbul 2005. Şehristânî, Nihâyetü’l-İkdâm, Yayımlayan: A. Guillaume, Oxford 1934. Şerafeddin Gölcük, Kelâm Tarihi, İstanbul 1998.
9 İsmailiyye, Felsefesi, Tevhid Ve İdeler Nazariyesi İsmaliliğin doğuşu, temel felsefesi ve Şia içerisindeki yeri Ali Sami en-Neşşâr, İslâm’da Felsefi Düşüncenin Doğuşu, çeviren: Osman Tunç, İstanbul 1999, I-II. Bağdâdî, Mezhepler Arasındaki Farklar, çeviren: E. Ruhi Fığlalı, Ankara 1991. Bekir Topaloğlu, Kelam İlmi, İstanbul 1985. Cemalettin Erdemci, Kelam İlmine Giriş, İstanbul 2009. Ebû’l-Hasen el-Eş’arî, İlk Dönem İslam Mezhepleri (Makâlâtü’l-İslâmiyyîn), çevirmenler: Mehmet Dalkılıç, Ömer Aydın, İstanbul 2005. M.Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, çeviren: E. Ruhi Fığlalı, Ankara 1981. Şehristani, İslam Mezhepleri, tercüme: Mustafa Öz, İstanbul 2005. Şehristânî, Nihâyetü’l-İkdâm, Yayımlayan: A. Guillaume, Oxford 1934. Şerafeddin Gölcük, Kelâm Tarihi, İstanbul 1998.
10 Zeydiyye (Doğuşu, Yöntemi, Temel Görüşleri, Kaynakları, Gelişimi, Kelam İlmine Katkıları) Zeydiyye'yi Şi'a'dan ayıran temel özellikleri, Mutezile ile ilişkisi Ali Sami en-Neşşâr, İslâm’da Felsefi Düşüncenin Doğuşu, çeviren: Osman Tunç, İstanbul 1999, I-II. Bağdâdî, Mezhepler Arasındaki Farklar, çeviren: E. Ruhi Fığlalı, Ankara 1991. Bekir Topaloğlu, Kelam İlmi, İstanbul 1985. Cemalettin Erdemci, Kelam İlmine Giriş, İstanbul 2009. Ebû’l-Hasen el-Eş’arî, İlk Dönem İslam Mezhepleri (Makâlâtü’l-İslâmiyyîn), çevirmenler: Mehmet Dalkılıç, Ömer Aydın, İstanbul 2005. M.Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, çeviren: E. Ruhi Fığlalı, Ankara 1981. Şehristani, İslam Mezhepleri, tercüme: Mustafa Öz, İstanbul 2005. Şehristânî, Nihâyetü’l-İkdâm, Yayımlayan: A. Guillaume, Oxford 1934. Şerafeddin Gölcük, Kelâm Tarihi, İstanbul 1998.
11 Mutezile (Doğuşu, Yöntemi, Temel Görüşleri, Kaynakları, Gelişimi, Kelam İlmine Katkıları) Mutezilenin doğuşuna zemin hazırlayan faktörler, İslam düşünce tarihi içerisindeki temel misyonları, görüşlerinin kaynakları Ali Sami en-Neşşâr, İslâm’da Felsefi Düşüncenin Doğuşu, çeviren: Osman Tunç, İstanbul 1999, I-II. Bağdâdî, Mezhepler Arasındaki Farklar, çeviren: E. Ruhi Fığlalı, Ankara 1991. Bekir Topaloğlu, Kelam İlmi, İstanbul 1985. Cemalettin Erdemci, Kelam İlmine Giriş, İstanbul 2009. Ebû’l-Hasen el-Eş’arî, İlk Dönem İslam Mezhepleri (Makâlâtü’l-İslâmiyyîn), çevirmenler: Mehmet Dalkılıç, Ömer Aydın, İstanbul 2005. M.Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, çeviren: E. Ruhi Fığlalı, Ankara 1981. Şehristani, İslam Mezhepleri, tercüme: Mustafa Öz, İstanbul 2005. Şehristânî, Nihâyetü’l-İkdâm, Yayımlayan: A. Guillaume, Oxford 1934. Şerafeddin Gölcük, Kelâm Tarihi, İstanbul 1998.
12 Kelamın Gelişme Ve Felsefeyle Karışma Evresi Kelamın Yöntem, İçerik Ve Kaynaklar Açısından Değerlendirilmesi Ali Sami en-Neşşâr, İslâm’da Felsefi Düşüncenin Doğuşu, çeviren: Osman Tunç, İstanbul 1999, I-II. Bağdâdî, Mezhepler Arasındaki Farklar, çeviren: E. Ruhi Fığlalı, Ankara 1991. Bekir Topaloğlu, Kelam İlmi, İstanbul 1985. Cemalettin Erdemci, Kelam İlmine Giriş, İstanbul 2009. Ebû’l-Hasen el-Eş’arî, İlk Dönem İslam Mezhepleri (Makâlâtü’l-İslâmiyyîn), çevirmenler: Mehmet Dalkılıç, Ömer Aydın, İstanbul 2005. M.Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, çeviren: E. Ruhi Fığlalı, Ankara 1981. Şehristani, İslam Mezhepleri, tercüme: Mustafa Öz, İstanbul 2005. Şehristânî, Nihâyetü’l-İkdâm, Yayımlayan: A. Guillaume, Oxford 1934. Şerafeddin Gölcük, Kelâm Tarihi, İstanbul 1998.
13 Donukluk Ve İçe Kapanma Evresi Yöntem, İçerik Ve Kaynaklar Açısından Değerlendirilmesi Ali Sami en-Neşşâr, İslâm’da Felsefi Düşüncenin Doğuşu, çeviren: Osman Tunç, İstanbul 1999, I-II. Bağdâdî, Mezhepler Arasındaki Farklar, çeviren: E. Ruhi Fığlalı, Ankara 1991. Bekir Topaloğlu, Kelam İlmi, İstanbul 1985. Cemalettin Erdemci, Kelam İlmine Giriş, İstanbul 2009. Ebû’l-Hasen el-Eş’arî, İlk Dönem İslam Mezhepleri (Makâlâtü’l-İslâmiyyîn), çevirmenler: Mehmet Dalkılıç, Ömer Aydın, İstanbul 2005. M.Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, çeviren: E. Ruhi Fığlalı, Ankara 1981. Şehristani, İslam Mezhepleri, tercüme: Mustafa Öz, İstanbul 2005. Şehristânî, Nihâyetü’l-İkdâm, Yayımlayan: A. Guillaume, Oxford 1934. Şerafeddin Gölcük, Kelâm Tarihi, İstanbul 1998.
14 Yeni Evre Yeni İlm-İ Kelam Dönemi, Yöntem, İçerik Ve Kaynaklar Açısından Değerlendirilmesi Ali Sami en-Neşşâr, İslâm’da Felsefi Düşüncenin Doğuşu, çeviren: Osman Tunç, İstanbul 1999, I-II. Bağdâdî, Mezhepler Arasındaki Farklar, çeviren: E. Ruhi Fığlalı, Ankara 1991. Bekir Topaloğlu, Kelam İlmi, İstanbul 1985. Cemalettin Erdemci, Kelam İlmine Giriş, İstanbul 2009. Ebû’l-Hasen el-Eş’arî, İlk Dönem İslam Mezhepleri (Makâlâtü’l-İslâmiyyîn), çevirmenler: Mehmet Dalkılıç, Ömer Aydın, İstanbul 2005. M.Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, çeviren: E. Ruhi Fığlalı, Ankara 1981. Şehristani, İslam Mezhepleri, tercüme: Mustafa Öz, İstanbul 2005. Şehristânî, Nihâyetü’l-İkdâm, Yayımlayan: A. Guillaume, Oxford 1934. Şerafeddin Gölcük, Kelâm Tarihi, İstanbul 1998.

Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
Ö1 5
Ö2 5
Ö3 4
Ö4 5
Ö5 4
Ö6 5
Ö7 4 5
Ö8 3 4
Ö9 5 4 5
Ö10 5
               
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi Dumlupınar Mahallesi Esenboğa/Ankara
 Copyright ©Proliz Yazılım