ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
BOLOGNA Bilgi Sistemi
   
  • Kurumsal Bilgiler
  • Akademik Birimler
  • Öğrenciler İçin Genel Bilgi

 
 
Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
5İİF303SİSTEMATİK KELAM I2+004
 
Dersin Dili  %30 Arapça
Dersin Düzeyi  Lisans
Bölümü / Programı  İSLAMİ İLİMLER(%30 ARP)
Öğrenim Türü  Örgün Öğretim
Dersin Türü  Zorunlu
Dersin Amacı  Öğrencilere Kur’an’ın aklî bir yorumu olan Kelam ilminin sistematik konularını kavratmaktır. Bu konular arasında, bilgi, imanla ilgili meseleler, büyük günah meselesi, tövbe, zat/sıfat ilişkisi, Allah’ın görülmesi, kader ve kaza, kulların fiilleri, hidayet ve dalâlet, iyiliği emir ve kötülükten sakındırma gibi konular sayılabilir.
Dersin İçeriği  Veri toplama, veriler üzerinde tartışma, mukayese yapma, çıkarsama ve analiz yoluyla yeni bilgilere ulaşma....
Ön Koşulları  
Dersin Koordinatörü  
Dersi Verenler  Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Demir ybu.edu.tr/abdemir/ abdemir@ybu.edu.tr
Dersin Yardımcıları  
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar  Wolfson, A. Austryn, Kelam Felsefeleri, çev. Vecdi Akyüz, İstanbul, 2002.
Kelam, Editör. Ş. Ali Düzgün, Grafiker Yayınları Ankara 2012.
A. Saim Kılavuz, İman-Küfür Sınırı: Tekfir Meselesi, İstanbul: Marifet Yayınları, 1982.
Metin Özdemir, İslam Düşüncesinde Kötülük Problemi, İstanbul, 2001.
Toshihiko Izutsu, İslam Düşüncesinde İman Kavramı. trc. Selahattin Ayaz. İstanbul: Pınar Yayınları, 1984
Bekir Topaloğlu, İslam Kelamcılarına ve Filozoflarına Göre Allah'ın varlığı : İsbat-ı vacib. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 1983.
Metin Yurdagür, Allah’ın Sıfatları: Esmaü’l-hüsna.İstanbul: Marifet Yayınları, 1984.
Mustafa Akçay, Peygamberlere iman. Ankara : Diyanet İşleri Başkanlığı, 2014.
İlyas Çelebi, Kitaplara iman. Ankara : Diyanet İşleri Başkanlığı, 2014.
 Metin Özdemir, İslam Düşüncesinde Kötülük Problemi, İstanbul, 2001. Şerafettin Gölcük, Kelam Açısından İnsan ve Fiilleri, İstanbul, 1979. Şerafeddin Gölcük-Süleyman Toprak, Kelam, Konya, 1986. Wolfson, A. Austryn, Kelam Felsefeleri, çev. Vecdi Akyüz, İstanbul, 2002. Ebu’l-Vefa Taftazanî, Ana Konularıyla Kelam, çev. Ş. Gölcük, Konya, 2000. Cihat Tunç, Sistematik Kelam, Kayseri, 1994. Kelam, Editör. Ş. Ali Düzgün, Grafiker Yayınları Ankara 2012. Hasan Mahmud Şafii, el-Medhal ila diraseti ilmi’l-Kelam, Kahire 1991
 
 
 

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %10
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %5
Sağlık Bilimleri %5
Alan Bilgisi %80
 
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı %
Ara Sınav %
Kısa Sınav %
Ödev %
Devam %
Uygulama %
Proje %
Yarıyıl Sonu Sınavı %
Toplam : 2 %100
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ç. Süresi
Ara Sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü     116  AKTS Kredisi : 4
Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 İslâm’ın temel ilkeleri hakkında derinlikli ve detaylı bilgi sahibi olma
2 İtikâdî alanda doğru ve yanlış anlayışlar arasında ayırım yapabilme.
3 İtikâdî hükümlerin diğer dinî hükümlerle bağını ortaya koyabilme.
4 Teolojik problemleri analiz edebilme.
5 Farklı teolojik yaklaşımları kavrayabilme.
6 Farklı teolojik yaklaşımları birbirleriyle sentezleyebilme.
7 İtikâdî konular hakkında ileri teolojik tartışmalar yapabilme.
8 Allah-insan ilişkisi üzerinde özgün yaklaşımlar geliştirebilme.
9 Klâsik teoloji kaynaklarını analiz edebilme.
10 Günümüzdeki itikâdî problemlere çözümler üretebilme.

Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Bilginin İmkânı, Tanımı. Bilginin Kaynakları ve Çeşitleri. Delil ve Çeşitleri. Bilginin mahiyeti, doğru bilginin şartları, bilgiye ulaşma yöntemleri, bilginin kaynakları. Beş duyu, akıl ve doğru haber, doğru haberin şartları, doğru haberin bilgisel değeri, zorunlu bilgi, kesbi/kazanımsal bilgi, zorunlu bilginin şartları, zannî bilgi, zannî bilginin kelam ilmindeki yeri.Tümdengelim, Tümevarım, görülenden ve bilinenden hareketle görülmeyenin ve bilinmeyenin bilgisine ulaşılması. Wolfson, A. Austryn, Kelam Felsefeleri, çev. Vecdi Akyüz, İstanbul, 2002. Kelam, Editör. Ş. Ali Düzgün, Grafiker Yayınları Ankara 2012.
2 İman kavramı, imanın tanımı. İman kavramıyla ilgili diğer kavramlar: İslâm, küfür, nifak, şirk, fısk, irtidât. İmanın mahiyeti ile ilgili kavramlar: Tasdik, ikrar; iman-amel ilişkisinin mahiyeti. A. Saim Kılavuz, İman-Küfür Sınırı: Tekfir Meselesi, İstanbul: Marifet Yayınları, 1982. Toshihiko Izutsu, İslam Düşüncesinde İman Kavramı. trc. Selahattin Ayaz. İstanbul: Pınar Yayınları, 1984
3 Allah’ın Varlığı ve Varlığının Delilleri Allah'ın varlığının zorunluluğu, varlığının aklî ve naklî delilleri Bekir Topaloğlu, İslam Kelamcılarına ve Filozoflarına Göre Allah'ın varlığı : İsbat-ı vacib. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 1983.
4 Hudus Delili, İmkân Delili, Düzen Delili ve Diğer Deliller Hudus delilinin temel argümanları, imkan delilinin rasynel dayanağı. İnayet ve ihtira/yaratma delilinin temel argümanları, fıtrat ve ahlak delillerinin mahiyetleri Cihat Tunç, Sistematik Kelam, Kayseri, 1994. Kelam, Editör. Ş. Ali Düzgün, Grafiker Yayınları Ankara 2012.
5 Allah’ın sıfatları Metin Yurdagür, Allah’ın Sıfatları: Esmaü’l-hüsna.İstanbul: Marifet Yayınları, 1984.
6 Zât-sıfat ilişkisi Metin Yurdagür, Allah’ın Sıfatları: Esmaü’l-hüsna.İstanbul: Marifet Yayınları, 1984. Kelam, Editör. Ş. Ali Düzgün, Grafiker Yayınları Ankara 2012.
7 Allah’ın isimleri Metin Yurdagür, Allah’ın Sıfatları: Esmaü’l-hüsna.İstanbul: Marifet Yayınları, 1984.
8 Kaza ve kadere iman Kaza ve Kader kavramlarının anlamsal içeriği, ilahi takdirin ilahi bilgi ile ilişkisi, ilahi takdirin insan fiilleri ile ilişkisinin mahiyeti, tedbir takdir ilişkisi, kadere imanın zorunluluğu Yavuz, Yusuf Şevki. "Kader". Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. c. 24: 58-63. Ankara: TDV Yay., 2001. M. Saim Yeprem, İrade Hürriyeti ve Matüridi İstanbul 1984.
9 İnsan Özgürlüğü Fiillerin yaratılması konusundaki görüşlerin tartışılması, fiillerin yaratılması meselesinin Kur'an açısından değerlendirilmesi Şerafettin Gölcük, Kelam Açısından İnsan ve Fiilleri, İstanbul, 1979. Metin Özdemir, İslam Düşüncesinde Kötülük Problemi, İstanbul, 2001.
10 İlâhiyyâtla ilgili diğer konular: Hüsün-kubuh, salah-aslah,rızık, ecel, hikmet-illet, teklîf-i mâ lâ yutâk. İyi ve kötüyü belirlemede aklın ve dinin rolü ve sınırları. Daha iyi olanı yapmanın Allah üzerine gerekli olduğu iddiasının akıl ve nakil açısından kritiği. İlahi takdir-rızık ilişkisi, insan iradesinin rızkın takdirindeki rolü, insanların kapasitelerinin farklı oluşlarının hikmeti. Kelam, Editör. Ş. Ali Düzgün, Grafiker Yayınları Ankara 2012. Hasan Mahmud Şafii, el-Medhal ila diraseti ilmi’l-Kelam, Kahire 1991.
11 Peygamberlere iman ve peygamberlere duyulan ihtiyaç. Mustafa Akçay, Peygamberlere iman. Ankara : Diyanet İşleri Başkanlığı, 2014.
12 Peygamberlikle ilgili tartışmalar ve mucize. Mustafa Akçay, Peygamberlere iman. Ankara : Diyanet İşleri Başkanlığı, 2014.
13 Kutsal kitaplara iman. İlyas Çelebi, Kitaplara iman. Ankara : Diyanet İşleri Başkanlığı, 2014.
14 Kur’ân-ı Kerîm ve Diğer Kutsal Kitaplar. Kelam, Editör. Ş. Ali Düzgün, Grafiker Yayınları Ankara 2012.

Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
Ö1 5
Ö2 5
Ö3 4
Ö4 5
Ö5 4 4
Ö6 4 4
Ö7 5
Ö8 5
Ö9 5 3
Ö10 4
               
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi Dumlupınar Mahallesi Esenboğa/Ankara
 Copyright ©Proliz Yazılım